256 Bajtów - Lizard


      Prawdę powedziawszy, znudziły mi się już intra 256B i mam ochotę trochę pograć. Ponieważ jestem osobą towarzyską, to w ramach kontaktów interpersonalnych chętnie pograłbym z kimś innym. Mam tylko jeszcze jedno życzenie: gra musi być krótka, tak by szybko się ładowała. Najlepiej jakby jej długość nie przekraczała jedengo sektora w DD. Czy to możliwe?

      Jasne. Chyba nikt nie miał wątpliwości. :-) Gierka, której źródło tu prezentuję jest już bardzo stara. Jej tytuł - Tron - znany jest chyba wszystkim pokoleniom zapaleńców gier komputerowych (może z wyjątkiem tych najmłodszych wychowujących się na multimedialnych Qwakach nieudolnie udających rzeczywistość). Zasady gry są bardzo proste: zajechać przeciwnikowi drogę i nie być samemu zajechanym. Należy przy tym uważac, by nie wjechać w publiczność stojącą za bandą. Przegrywa ten, kto się nie wykaże refleksem i spostrzegawczością słabszą od przeciwnika, czyli wjedzie na ślad pozostawiony przez drugiego gracza bądź własny, lub spróbuje uciec poza ekran. Po skończonej rundzie program czeka na wciśnięcie jednego z dwóch klawiszy: START lub SHIFT. Ten drugi powoduje powrót do DOS'u. Tak, tak, wrócimy do systemu. Długość (a raczej krótkość) kodu nie usprawiedliwia braku możliwości wyjścia z programu w sposób elegancki, a nie przez jakiś tam reset.

      Po skończonej rundzie możemy wcisnąć START, by zagrać jeszcze raz. Jednak obaj przeciwnicy zaczynają od miejsca, w którym zakończyli wcześniejszą rozgrywkę. To samo tyczy się kierunku jazdy. Wyjątkiem jest zdeżenie z bandą, które powoduje, że dany gracz zaczyna od tego miejsca, z którego startował za pierwszym razem.

      Po tym przydługawym, aczkolwiek koniecznym wstępie przystąpmy teraz do analizy programu:

 prog  equ $8800  adres programu
 z_page equ $80   adres zmiennych

 * Zmienne, rejestry, ... systemowe

 rtclock equ $12
 iccomz  equ $22
 icax1z  equ $2a
 icax2z  equ $2b
 rowcrs  equ $54
 colcrs  equ $55
 jstick0 equ $0278
 colpf1s equ $02c5
 colpf2s equ $02c6
 runad  equ $02e0

 scrvec  equ $e410

 consol  equ $d01f
 audf1  equ $d200
 audc1  equ $d201
 skstat  equ $d20f
 wsync  equ $d40a

 bit   equ $2c

Kod rozkazu BIT abs, który w zdecydowanej większości przypadków używany jest niezgodnie z przeznaczeniem. :-)
 * Zmienne na stronie zerowej

   org z_page

 y0   org *+1    ; Pozycje
 y1   org *+1    ; graczy
 x0   org *+1
 x1   org *+1
 dir0  org *+1    ; Kierunki ruchu
 dir1  org *+1
 player org *+1    ; Numer gracza

 * Poczatek programu

   org prog

    ldx #$05   Inicjacja strony
 setzp lda zp,x   zerowej
    sta z_page,x
    dex
    bpl setzp

new   lda #$07   Graphics 7
    jsr gr_opn

Włączenie trybu graficznego połączone jest z jednoczesnym ustawieniem koloru 1 dla operacji PLOT/DRAW oraz zapaleniem pixla o współrzędnych 0,0.

Do etykiety NEW następuje skok, po kolizji i naciśnięciu klwaisza START.

    lda #$9f   Drawto 159,0
    jsr drawto
    dey      Drawto 159,95
    lda #$5f
    jsr drawto
    lda #$00   Drawto 0,95
    jsr drawto
    dey      Drawto 0,0
    tya
    jsr drawto

Rysowanie ramki. Zwracam uwagę na fakt wykorzystywania wartości zwracanych przez system! Jeśli coś pójdzie nie tak, to zamiast ramki ujrzymy pięny czarny ekran i to w jednej ramce.
    lda #$c6   Setcolor 1,12,6
    sta colpf1s
    lda #$38   Setcolor 2,3,8
    sta colpf2s

Ustawiamy kolory graczy. Przy okazji ukłon w stronę właścicieli monitorów mono - gracze różnią się nie tylko kolorem, ale równierz jasnością.
 * Petla glowna

 m_loop lda rtclock+2 Pause 2
    adc #$02
 mlw  cmp rtclock+2
    bne mlw

Wpierw czekamy 3 ramki, inaczej gra toczyć się będzie za szybko. Ponieważ znacznik C jest ustawiony, to ADC #$02 dodaje w rzeczywistości 3. Pause 2 w komentarzu nie jest pomyłką!
    ldx #$02   Player 1
    jsr chkjoy
    bne boom   Z = 0 - kolizja

Wpierw zajmujemy się pierwszym graczem (tym zielonym/ciem niejszym).
    ldx #03    Player 2
    jsr chkjoy
    beq m_loop

Następnie drugim.

      W rejestrze X przekazujemy numer koloru zawodnika, który jest jednocześnie wskaźnikiem w tablicach współrzędnych i kierunku powiększonym o dwa.

      Gdy po powrocie z CHKJOY znacznik Z jest ustawiony i w akumulatorze siedzi zero, znaczy to, że nikt nikogo ani w nic nie stuknął i można grać dalej. W przeciwnym wypadku...

 boom  lsr @     Buuum!!!
    bne sound
    ldx player
 bmlp  lda zp-2,x
    sta y0-2,x
    inx
    inx
    cpx #$08
    bcc bmlp

Sprawdzamy, czy A = 1. Jeśli tak, to zderzenie z bandą i trzeba przywrócić pierwotną pozycję gracza.
 sound lda #$8f   Wybuch:
    sta audc1
    ldx #$01   For X=1 To 70
 slp  stx audf1    Sound 0,X,8,15
    lda rtclock+2  Pause 0
 w   cmp rtclock+2
    beq w
    inx      Next X
    cpx #$50
    bcc slp
    dey      Sound 0,0,0,0
    sty audc1
    sty audf1

Gra bez dzwięku niewiele jest warta. Zderzeniu towarzyszy odgłos wybuchu.
 w_key lda consol Klawiszem Start
    lsr @    ruchamiamy grę
    bcc new   jeszcze raz,
    lda skstat a Shiftem wracamy
    and #$08  do systemu.
    bne w_key

 gr_opn sta icax2z  Graphics 0
    lda #$0c
    sta icax1z
    ldx #$00
    jsr go_scr
    bit icax2z
    bne put_it
    rts

      Ponieważ wywołanie procedury GR_OPN poprzedzone jest załadowaniem do akumulatora numeru trybu, a tym samym ustawieniem znacznika Z, to wykorzystamy to do sprawdzenia, czy mamy wyjść z gry. Włączenie trybu 0 równoważne jest z żądaniem opuszczenia programu (rozkaz BIT ICAX2Z rozwiązuje dylemat, w którą stronę idziemy).

Teraz będzie główny podprogram. Podzielony on jest na części:

 • sprawdzenie stanu wychylenia joystick'a,
 • przesunięcie gracza w odpowiednim kierunku,
 • sprawdzenie, czy nastąpiło zderzenie,
 • "narysowanie" gracza na nowej pozycji.
Do procedury tej przekazuje się w X kolor gracza (2 lub 3).
 * Procedury i funkcje

 chkjoy sei      Kierunek joy'a
    lda #$00
 dirlp lsr jstick0-2,x
    bcc dfnd
    adc #$3f
    bcc dirlp
    dta b(bit)
 dfnd  sta dir0-2,x
    cli

      Wpierw sprawdzamy wychylenie joy'a. Robi to pętla wysuwająca pojedyńcze bity z rejestru JSTICKx. Gdy któryś jest skasowany, to nastąpiła zmiana kierunku i do zmiennej DIRx wpisywany jest nowy kierunek aktualizowany na bieżąco w akumulatorze (ADC #$3F). Jeśli wszystkie bity są zapalone, to rejestr DIRx pozostaje bez zmian. Ponieważ cała operacja przeprowadzana jest na komórce aktualizowanej przez drugą fazę VBL, to dezaktywujemy ją rozkazem SEI, a później przywracamy.
 move  lda dir0-2,x
    asl @
    bcs horiz
    bpl chu

Teraz określamy kierunek w jakim ma być poruszany gracz.
    inc y0-2,x  ...w dół
    dta b(bit)

 chu  dec y0-2,x  ...w górę
    bcc chkcol  BRA (C = 1)

 horiz bmi chr
    dec x0-2,x  ...w lewo
    dta b(bit)

 chr  inc x0-2,x  ...w prawo

Po ruchu zawodnikiem nadszedł czas, by sprawdzić, czy przypadkiem na coś się nie wgramolił:
 chkcol lda y0-2,x   Pobranie pozycji
    sta rowcrs   zawodnika.
    lda x0-2,x
    sta colcrs
    stx player
    ldx #$04
    jsr go_scr Sprawdzenie.
    pha     A - kolor pixala o
           wsółrzędnych nowej
           pozycji gracza.

Ostania część procedury: postawienie zawodnika na nowej pozycji.
    ldy player
    lda x0-2,y
    ldx y0-2,y
    jsr putpxl
    ldx player
    pla
    rts

      Pobieramy do Y kolor zawodnika, a do A i X wędrują jego wsółrzędne i następuje zapalenie pixla. Na koniec odtwarzamy stary kolor pixla, na którym właśnie postawiliśmy gracza ustawiając tym samym flagę kolizji (znacznik Z).
 drawto sta rowcrs,y Rysowanie linii.
    lda #$11
    sta iccomz
    ldx #$0a
    bne go_scr

      To powyżej to wywołanie procedury rysującej na początku programu pole gry. Rysowanie odbywa się w taki sam sposób jak w Basicu: od bieżącej pozycji kursora do pozycji podanej w parametrach (tu w COLCRS i ROWCRS). Ponieważ jedna ze wsółrzędnych jest już ustowina, to w A podajemy brakującą składową pozycji, a w Y określamy, która to jest (rzędna/odcięta). Kod $11 oznacza DRAW, a $12 - FILL.
 putpxl sta colcrs  Zapalenie na ekra-
    stx rowcrs  nie pixla o wsół-
 put_it ldx #$06   rzędnych w A, X i
           kolorze w Y.

 go_scr lda scrvec+1,x Wykonanie ope-
    pha       racji na ekra-
    lda scrvec,x  nie.
    pha
    tya
    rts

      Ten kawałek powinien wszystkim wyjaśnić ładownie do rejestru X dziwnych liczb przed wywołaniami działań na ekranie. Pod adresem wskazywanym przez SCRVEC znajduje się tablica wektorów do procedur obsługi ekranu. Ponieważ wektory te zmnejszone są o jeden, to najwygodniej korzystać jest z nich poprzez odłożenie ich na stos i wykonanie RTS. Ponieważ procedury te kończą się również RTSem, to należy wywoływać je z podprogramu. Opis tablicy wektorów znajduje się na końcu tego tekstu.
 * Zmienne poczatkowe

 zp   dta b(48),b(48)
    dta b(19),b(139)
    dta b($c0),b($80)

      A to są wartości zmiennych umieszczanych docelowo na stronie 0. W pierwszej linii umieszczone są początkowe pozycje Y graczy, w drugiej - X, a w ostatniej kierunki ruchu graczy.
    org runad
    dta a(prog)
    end

      Nadszedł czas na omówienie tabeli wektorów urządzeń CIO umieszczonej pod adresem $E400. Cała tablica podzielona jest na pięć mniejszych tabel odopowiedzialnych za standardowe urządzenia zewnętrzne: E:, S:, K:, P:, C:. Ponieważ dla każdego urządzenia tablica wygląda tak samo, opiszę ją na przykładzie ekranu, który wykorzystywany jest w naszej gierce.

Offset
Nazwa
Opis
+$00
VSCOPN
Otwarcie ekranu. W ICAX1Z ($2A) tryb:
 • $04 - odczyt,
 • $08 - zapis,
 • $0C - wymiana danych
W ICAX2Z ($2B) tryb graficzny (dodać $10, gdy z oknem tekstowym, +$20 - pamięć ekranu nie będzie czyszczona)
+$02
VSCCLS
Zamknięcie ekranu. Raczej użyteczne tylko dla CIO.
+$04
VSCGTCH
Pobranie znaku (numeru koloru) z pozycji określonej w COLCRS i ROWCRS. Kod ATASCII znaku lub numer rejestru koloru zwracany jest w akumulatorze.
+$06
VSCPTCH
Wyświetlenie znaku lub zapalenie pixla na pozycji (COLCRS; ROWCRS) o kodzie ATASCII (kolorze) w A.
+$08
VSCSTAT
Pobranie statusu. W przypadku edytora, ekranu i klawiatury zwracany jest w akumulatorze kod ostatnio przesłanego znaku, a w Y numer błędu ostaniej operacji.
+$0A
VSCSPEC
Operacja specjalna. ICCOMZ - kod operacji, pozostałe pola ZIOCB ($20-$2F) zgodnie z wymogami żądanej operacji. Dla ekranu należy umieścić współrzędne "końca" operacji w COLCRS i ROWCRS.
+$0C
JPOWON
Skok do POER ON inicjującej edytor, klawiaturę i ekran. Jest to rezerwacja na przyszłość.
+$0F
---
Zero dla wyrównania długości tablicy do szesnastu bajtów.

      Jeśli chcemy wysłać jeden bajt na dane urządzenie można to zobić przez tę właśnie tablice, choć bardziej wskazane jest skorzystać z wektora, również zmniejszonego o jeden, umieszczonaego w bloku IOCB otwartego kanału ($0346+16*kanał). Będziemy mieć wtedy dostęp do ewentualnych rozszerzeń, czy ulepszeń systemu (np. Quick Ed).

      I to już koniec całej zabawy, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca.

Lizard/BBSL

PS. Termin "Intro 256B" oznacza długość PLIKU, nie kodu. Niestety, niektórzy udają, że o tym nie wiedzą.